آگهی در سایت
 سینما آزادی بابل,سانس سینما آزادی بابل,سینماهای قدیمی بابل,خیابان مدرس